Bocchi the Rock! wallpapers – Hitori Gotou, Nijika Ijichi, Ryou Yamada, Ikuyo Kita, PA-san.
Genre: Music, Comedy.