Pecorine, Kokkoro and Kyaru wallpapers. Mimi Akane, Kyouka Hikawa, Misogi Hodaka, Saren and Suzume.
Genre: Adventure, Fantasy.