Sakuya Shimazu, Suseri Shimazu, Tamako, Matsuri Soma and Shinichiro Asano. Genre: Dark fantasy, Harem, Supernatural.